Kabarä Jemp Schuster

Da maacht iech emol fräi Den neie Programm Text a Spill: Jemp Schuster

Dat ass eng Opfuerderung, déi een zum dackste beim Dokter héiert, an den éischte Reflex ass dann : «Ganz fräi?» Wann den Dokter een da berouegt: «Neen, dat ënnescht duerft Der unhalen», dann ass ee scho manner opgereegt. Well ganz fräi, oder ganz plakeg mécht kee sech gär. Zemol net, wann déi aner ronderëm nach all ugedoe sinn. Wéi wier et dann, wa mer all plakeg do sténgen, wa mer äis total géife fräi maachen. Fräi vun allen Zwäng, fräi vun all Indoktrinéierung, sief se klerikal oder institutional, fräi vun all Ënnerdréckung, sief se physesch oder psychesch, fräi vun all Diktatur a fräi vun der éiweger Angscht näischt ze kënnen oder alles falsch ze maachen. Mir maachen äis einfach fräi an da bräuche mer kee Scanner méi a keng verstoppte Kameraen, da muss kee méi deen aneren äusspionéieren oder erpressen. Wa jidderee plakeg do steet, da komme mer äis vir wéi am Paradäis, an da fänke mer nach eng Kéier ganz nei un. Wat gëtt dat spannend ! An deem Sënn: Da maacht iech emol fräi !

Cube 521 1-3, Driicht, Marnach, Luxembourg

Kalender

Newsletter

Saalplan

Aufgrund der steigenden Nachfrage unseres Publikums wurde unser Saal vergrößert. Hier können Sie unseren neuen Saalplan als PDF-Datei herunterladen.

Presse-Bereich

connexion

Pressematerial finden Sie, wenn verfügbar, bei der jeweiligen Vorstellung unter „Presse“.

Ungültige E-mail oder Passwort. Es kann sein, dass das Konto noch nicht freigeschaltet wurde.

Anmeldung beantragen
Bei ihrer Anmeldung ist ein Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie ihre Angaben.
Ihre Anmeldung ist gespeichert. Ihr Konto wird demnächst freigeschaltet.